Giáo DụcLớp 8

Unit 11 Skills 2 – Kỹ năng 2

Để giúp các em luyện nghe và viết một bài viết bày tỏ đồng ý hay không đồng ý với một phát biểu nào đó, mời các em tham khảo bài học Unit 11 “Science And Technology” Tiếng Anh lớp 8 mới phần Skills 2.

1.1. Task 1 Unit 11 lớp 8 Skills 2

Listen to the conversation and choose the best summary. (Nghe bài đàm thoại và chọn ra hay nhất.)

Bạn đang xem: Unit 11 Skills 2 – Kỹ năng 2

Click to listena. The benefits that advances in science and technology may bring to people’s lives.

b. The benefits and drawbacks that advances in science and technology may bring to people’s lives.

c. The drawbacks that advances in science and technology may bring to people’s lives.

Guide to answer

b. The benefits and drawbacks that advances in science and technology may bring to people’s lives.

Tạm dịch:

a. Những lợi ích mà tiến bộ trong khoa học và công nghệ có thể mang lại cho cuộc sống của con người.

b. Những lợi ích và hạn chế mà tiến bộ trong khoa học và công nghệ có thể mang lại cho cuộc sống của con người.

c. Những hạn chế mà tiến bộ trong khoa học và công nghệ có thể mang lại cho cuộc sống của con người.

Audio script:

Nick: Hey, Duong and Chau, do you remember Dr. Nelson’s talk science and technology?

Chau: Yes. He said that science and technology would help us solve the world’s problems in the future. 

Nick: Right. I think world hunger is a problem now, and develops ways to get high yieds in farming will help feed the growing population on earth.

Duong: Good point. Also we may be able to live on other planets, and overcrowding won’t be a problem any more…

Nick: And I like the idea of having lessons at home with a robot, and the Internet.

Duong: And no more paper books. We’ll have e-books, and tablets for everything.

Chau: That doesn’t sound like a benefit to me. I’d still want to go to school. I’d like to communicate face-to-face with teachers and friends. In my opinion, science and technology will bring new problems to people.

Duong: Like what?

Chau: Well, robots will bring unemployment, and high yieds in farming may destroy the environment and sending people to Mars may cause pollution…

Nick: You’re right: so many new proplems…

Tạm dịch:

Nick: Này, Dương và Châu, các bạn có nhớ khoa học và công nghệ trong diễn thuyết nói của Tiến sĩ Nelson không?

Châu: Có. Ông ấy nói rằng khoa học và công nghệ sẽ giúp chúng ta giải quyết những vấn đề của thế giới trong tương lai.

Nick: Đúng rồi. Tớ nghĩ hiện nay nạn đói trên thế giới là một vấn đề, và việc phát triển các cách để có được sản lượng cao trong canh tác sẽ giúp nuôi sống dân số đang tăng trên trái đất.

Dương: Ý hay. Chúng ta có thể sống trên các hành tinh khác và việc quá đông dân cư sẽ không còn là vấn đề nữa …

Nick: Và tớ thích ý tưởng học tại nhà với một robot, và Internet.

Dương: Và không còn sách giấy nữa. Chúng ta sẽ có sách điện tử và máy tính bảng cho mọi thứ.

Châu: Điều đó có vẻ như không là một lợi ích đối với tớ. Tớ vẫn muốn đi học. Tớ muốn giao tiếp trực tiếp với giáo viên và bạn bè. Theo quan điểm của tớ, khoa học và công nghệ sẽ mang lại những vấn đề mới cho mọi người.

Dương: Như cái gì?

Châu: Người máy sẽ mang đến thất nghiệp, và sản lượng nuôi trồng cao có thể phá hủy môi trường và việc đưa người đến sao Hỏa có thể gây ô nhiễm …

Nick: Bạn nói đúng: quá nhiều vấn đề mới…

1.2. Task 2 Unit 11 lớp 8 Skills 2

Listen again to the conversation between Nick, Duong, and Chau. Circle the words and phrases as you hear them. (Nghe bài đàm thoại giữa Nick, Dương và Châu một lần nữa. Khoanh tròn những từ và cụm từ mà em nghe được.)

Click to listenGuide to answer

1. problems (vấn đề)                     

2. high yields (năng suất cao)

4. overcrowding (quá đông đúc)

6. bring unemployment (đem lại thất nghiệp)

1.3. Task 3 Unit 11 lớp 8 Skills 2

Listen again and answer the questions. (Nghe lần nữa và trả lời câu hỏi.)

Click to listen1. What will help feed the large population on Earth? (Cái gì sẽ giúp nuôi dân số lớn trên trái đất?)

2. Where may we be able to live? (Chúng ta có thể sống ở đâu?)

3. What does Nick say he likes? (Nick nói anh ấy thích gì?)

4. Does Chau think science and technology may bring problems?

(Châu có nghĩ rằng khoa học và công nghệ có thể mang những vấn đề?)

5. What does Nick think at the end of the conversation? (Nick nghĩ gì vào cuối bài đàm thoại?)

Guide to answer

1. High yields in farming. (Sản lượng cao trong nông nghiệp.)

2. On other planets. (Trên hành tinh khác.)

3. He says he likes the idea of having lessons at home with a robot, on the Internet.

(Anh ấy nói thích ý tưởng có bài học ở nhà với người máy và Internet.)

4. Yes, she does.

5. He thinks there will be many new problems. (Anh ấy nghĩ rằng sẽ có nhiều vấn đề mới.)

Writing to express agreement or disagreement (Viết để bày tỏ sự đồng ý hoặc không đồng ý)

1.4. Task 4 Unit 11 lớp 8 Skills 2

Look at the sample paragraph and fill the outline below. (Nhìn vào đoạn văn mẫu và điền vào dàn bài bên dưới.)

Tạm dịch:

Tôi không đồng ý với ý tưởng người máy sẽ chỉ mang đến lợi ích cho con người trong tương lai. Người máy cũng sẽ có nhiều ảnh hưởng tiêu cực. Đầu tiên, chúng sẽ rất đắt và chúng ta sẽ dành quá nhiều tiền mua và sửa chúng. Thứ hai, người máy trong các nhà máy sẽ có thể làm mọi thứ mà công nhân làm, vì vậy người máy sẽ làm họ thất nghiệp. Thứ ba, người máy trong gia đình chúng ta sẽ làm tất cả việc nhà cho chúng ta, vì vậy chúng ta sẽ trở nên lười biếng và thụ động. Nói tóm lại, người máy sẽ làm nhiều việc cho chúng ta, nhưng chúng không thể cải thiện chất lượng cuộc sống chúng ta. 

Guide to answer

Introduction: disagree

Idea 1: expensive

Idea 2: make workers jobless

Idea 3: people become lazy and inactive

Conclusion: not always good

Tạm dịch:

Giới thiệu: không đồng ý

Ý 1: đắt

Ý 2: làm cho công nhân thất nghiệp

Ý 3: chúon người trở nên lười biếng và thụ động

Kết luận: không phải lúc nào cũng tốt

1.5. Task 5 Unit 11 lớp 8 Skills 2

Make notes, then write a paragraph on the following topic. (Ghi chú, sau đó viết một đoạn văn về chủ đề sau.)

Do you agree or disagree with the following idea?

With the help of technology, students will benefit greatly from studying by themselves at home.

Tạm dịch:

Bạn đồng ý hoặc không đồng ý với ý sau?

Với sự giúp đỡ của công nghệ, học sinh sẽ có lợi nhiều từ việc tự học ở nhà.

Guide to answer

I don’t agree with the idea that with the help of technology, students will benefit greatly from studying by themselves at home. Firstly, They still need teachers to explain the idea for them. Sometimes they understand incorrectly and teachers can help them to understand correctly. Secondly, teachers are more inspiring than machines, so learning at school is much happier. Thirdly, students can play with friends and have fun. In short, I think that people shouls make use of technology advances’s advantages appropriately.

Tạm dịch

Tôi không đồng ý với ý tưởng rằng với sự giúp đỡ của công nghệ, học sinh sẽ có lợi nhiều từ việc tự học ở nhà. Đầu tiên, học sinh vẫn cần giáo viên giải thích ý cho họ. Thỉnh thoảng h hiểu sai và giáo viên có thể giúp họ hiểu đúng. Thứ hai, thì giáo viên truyền cảm hứng cho học sinh nhiều hơn là máy móc, vì vậy học trên trường thì vui hơn nhiều. Thứ ba, học sinh có thể chơi với bạn bè nữa. và có niềm vui. Nói tóm lại, tôi nghĩ rằng mọi người nên tận dụng lợi ích của các tiến bộ công nghệ một cách phù hợp.

Bài tập trắc nghiệm Skills 2 Unit 11 lớp 8 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài học phần Unit 11 Science And Technology​​ – Skills 2 chương trình Tiếng Anh lớp 8 mới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 11 lớp 8 mới Skills 2.

 • Câu 1:
  Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

  Lucia/ said/ they/ be not/ going to/ the/ cinema/ that night

  • A.
   Lucia said that they aren’t going to the cinema that night.
  • B.
   Lucia said that they wasn’t going to the cinema that night.
  • C.
   Lucia said that they weren’t going to the cinema that night.
  • D.
   Lucia said that they hadn’t been going to the cinema that night.
 • Câu 2:

  Science/ play/ important/ role/ our/ daily life.

  • A.
   Science plays an important role on our daily life.
  • B.
   Science plays an important role in our daily life.
  • C.
   Science plays the important role on our daily life.
  • D.
   Science plays the important role in our daily life.
 • Câu 3:

  Viet/ said/ he/ would/ be doing/ experiment/ 10 o’clock/ following day.

  • A.
   Viet said that he would be doing a experiment at 10 o’clock following day.
  • B.
   Viet said he would be doing an experiment at 10 o’clock following day.
  • C.
   Viet said he would be doing a experiment at 10 o’clock the following day.
  • D.
   Viet said that he would be doing an experiment at 10 o’clock the following day.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Lời kết

Kết thúc bài học này, các em cần luyện tập nghe cuộc hội thoại giữa ba bạn Nick, Châu và Dương và làm các bài tập liên quan, luyện viết bày tỏ sự đồng tình hoặc không đồng tình về chủ đề “Với sự giúp ích của kĩ thuật, học sinh sẽ được lợi từ việc tự học tại nhà”; đồng thời ghi nhớ các từ vựng có trong bài học sau đây:

 • unemployment (n): thất nghiệp
 • yields (n): năng suất
 • benefit (n): lợi ích
 • drawback (n): tác hại
 • jobless (adj): không có việc làm
 • inactive (adj): thụ động
 • quality of life: chất lượng cuộc sống 

Hỏi đáp

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh LuatTreEm sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Blog LuatTreEm

Chuyên mục: Giáo dục, Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button