Hỏi Đáp

Tiêu chuẩn xếp loại đoàn viên công đoàn cuối năm

Vào cuối năm, các tổ chức đoàn thể tiến hành bình xét đoàn viên công đoàn nhằm đánh giá được những hoạt động và cống hiến của các đoàn viên trong suốt một năm làm việc. Mời các bạn tham khảo các tiêu chuẩn xếp loại đoàn viên công đoàn cuối năm 2022 sau đây.

Bạn đang xem: Tiêu chuẩn xếp loại đoàn viên công đoàn cuối năm

Hướng dẫn đánh giá, xếp loại đoàn viên công đoàn cuối năm
Hướng dẫn đánh giá, xếp loại đoàn viên công đoàn cuối năm

1. Mục tiêu đánh giá đoàn viên công đoàn

– Đánh giá đúng chất lượng đoàn viên và tổ chức cơ sở Đoàn để các cấp bộ Đoàn đề ra giải pháp thiết thực nâng cao chất lượng đoàn viên và tổ chức cơ sở Đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

– Tạo động lực để đoàn viên và tổ chức cơ sở Đoàn phấn đấu vươn lên trong mọi mặt đẩy mạnh phong trào thi đua và rèn luyện, góp phần xây dựng Đoàn ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

– Đánh giá chất lượng đoàn viên và tổ chức cơ sở Đoàn làm căn cứ xếp loại, xét thi đua, khen thưởng hàng năm. Riêng đối với đoàn viên còn là một trong những cơ sở để xét đoàn viên ưu tú và giới thiệu với Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp.

– Đánh giá chất lượng đoàn viên và tổ chức cơ sở Đoàn được thực hiện hằng năm gắn với việc tổng kết công tác năm; việc đánh giá phải đảm bảo khách quan, trung thực, dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ của đoàn viên và tổ chức cơ sở Đoàn.

Tiêu chuẩn xếp loại đoàn viên công đoàn cuối năm

2. Đối tượng, căn cứ để đánh giá, xếp loại

Việc đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn và xếp loại cán bộ, đoàn viên công đoàn được thực hiện hàng năm. Đối với các CĐCS, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn ở CĐCS được thành lập mới theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam cần có thời gian hoạt động từ 12 tháng trở lên (CĐCS các đơn vị trường học được tính theo năm học). Đối với đoàn viên công đoàn tham gia sinh hoạt công đoàn từ 10 tháng trở lên.

Việc đánh giá phải căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm để chấm điểm theo từng nội dung tiêu chuẩn.

3. Nguyên tắc đánh giá, xếp loại Đoàn viên công đoàn

Xác định rõ nhiệm vụ của mỗi loại hình CĐCS, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn theo quy định của Điều lệ và hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam để xây dựng tiêu chuẩn, nội dung hoạt động và tiêu chí đánh giá chất lượng CĐCS, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn và cán bộ, đoàn viên công đoàn cho phù hợp.

Lượng hóa kết quả hoạt động theo nội dung tiêu chuẩn của hướng dẫn này để làm căn cứ chấm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn và cán bộ, đoàn viên công đoàn.

4. Tiêu chuẩn xếp loại đoàn viên công đoàn

4.1. Tiêu chuẩn xếp loại đoàn viên công đoàn xuất sắc

Hình ảnh minh họa đoàn viên Công đoàn
Hình ảnh minh họa đoàn viên Công đoàn

Đoàn viên công đoàn xuất sắc, cán bộ công đoàn xuất sắc là một trong những danh hiệu thi đua quan trọng của tổ chức Công đoàn, nhất là ở cấp cơ sở nhằm ghi nhận kết quả đóng góp và là động lực để các cán bộ đoàn viên phấn đấu, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Căn cứ Điều 6 Điều lệ công đoàn Việt Nam Đoàn viên công đoàn được xét danh hiệu “Đoàn viên công đoàn xuất sắc” phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau:

– Thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ của đoàn viên công đoàn quy định tại Điều lệ công đoàn VN. Cụ thể là:

a. Phẩm chất chính trị:

– Có tư tưởng chính trị vững vàng, thực hiện đầy đủ các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước

– Nghiêm túc thực hiện Nghị quyết của công đoàn, gương mẫu trong các hoạt động

– Phát ngôn chuẩn, đúng lúc, đúng chổ trên tinh thần xây dựng tập thể, không bóp méo, hư cấu làm sai lệch chủ trương đường lối, quan điểm lãnh đạo của ngành.

b. Tham gia các phong trào:

– Hưởng ứng đầy đủ các phong trào, các cuộc vận động do công đoàn tổ chức, sinh hoạt và đóng đoàn phí đầy đủ.

– Hăng hái, tiên phong trong các phong trào thi đua tại đơn vị, tích cực trong công tác thăm hỏi, động viên CNVCLĐ khi ốm đau, vui buồn

– Giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ nghề nghiệp, lao động có hiệu quả và tổ chức tốt cuộc sống; đoàn kết giúp nhau bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ và của tổ chức công đoàn

c. Thực hiện nhiệm vụ và hiệu quả công việc:

– Hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ được giao trên lĩnh vực phụ trách và nhiệm vụ được phân công đạt năng suất và hiệu quả công việc

– Tham gia tốt các hoạt động chuyên môn, hoạt động đoàn thể, tích cực tham mưu, đóng góp xây dựng tập thể vững mạnh. Xếp loại chuyên môn cả năm đạt từ loại Khá trở lên.

4.2. Tiêu chuẩn xếp loại Cán bộ Công đoàn xuất sắc

Cán bộ Công đoàn xuất sắc ngoài tiêu chuẩn đoàn viên Công đoàn xuất sắc phải hội tụ đủ các tiêu chuẩn sau:

– Chủ động xây dựng hoặc tham mưu kế hoạch hoạt động công đoàn định kỳ hằng năm hay đột xuất theo nhiệm vụ được tổ chức phân công.

– Tuân thủ tốt nguyên tắc tài chính Công đoàn.

– Tuyên truyền, vận động, động viên cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; mạnh dạn, có biện pháp hiệu quả để đấu tranh chống tham nhũng biểu hiện vi phạm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Công đoàn các cấp; thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

– Liên hệ chặt chẽ với đoàn viên công đoàn và NLĐ, tôn trọng ý kiến của đoàn viên và NLĐ.

4.3. Tiêu chuẩn xếp loại Đoàn viên Công đoàn ưu tú

Đoàn viên Công đoàn ưu tú phải đạt các tiêu chuẩn sau:

– Là điển hình trong các đoàn viên Công đoàn xuất sắc, cán bộ Công đoàn xuất sắc.

– Có nguyện vọng phấn đấu vào Đảng cộng sản Việt Nam.

5. Quy trình đánh giá chất lượng đoàn viên và tổ chức cơ sở Đoàn

– Việc đánh giá chất lượng đoàn viên và tổ chức cơ sở Đoàn được thực hiện 1 năm 1 lần, gắn với tổng kết công tác năm.

– Đối với Đoàn khối trường học, việc đánh giá chất lượng tiến hành theo năm học.

Công tác đánh giá chất lượng đoàn viên và tổ chức cơ sở Đoàn được thực hiện theo quy trình sau:

Bước 1: Căn cứ vào nội dung, tiêu chí đánh giá xếp loại đoàn viên và tổ chức cơ sở Đoàn, các cơ sở Đoàn tổ chức cho đoàn viên đăng ký theo các mức đánh giá, xếp loại đoàn viên và thống nhất đăng ký theo các mức xếp loại đoàn cơ sở với Đoàn cấp trên (bằng văn bản) trước ngày 15/01 hằng năm.

Bước 2: Chi đoàn, chi đoàn cơ sở (sau đây gọi chung là chi đoàn) tổ chức họp đánh giá và xếp loại chất lượng đoàn viên, chất lượng chi đoàn; báo cáo kết quả đánh giá lên Đoàn cấp trên.

* Đối với đoàn viên

Từng đoàn viên kiểm điểm quá trình công tác, học tập, lao động, rèn luyện của bản thân và tự xếp loại. Tập thể chi đoàn nhận xét và biểu quyết xếp loại chất lượng từng đoàn viên.

* Đối với Chi đoàn

– Ban Chấp hành chi đoàn báo cáo tổng kết hoạt động của chi đoàn; tập thể chi đoàn góp ý vào báo cáo tổng kết và biểu quyết xếp loại chất lượng chi đoàn. Kết quả được công nhận khi có trên một phần hai (1/2) số đoàn viên có mặt tán thành.

– Báo cáo kết quả đánh giá lên Đoàn cấp trên, hồ sơ gồm: Báo cáo kết quả hoạt động và xếp loại chất lượng chi đoàn, có xác nhận của cấp ủy (nếu có tổ chức Đảng cùng cấp); biên bản họp chi đoàn và tổng hợp kết quả xếp loại chất lượng đoàn viên.

Bước 3: Ban Chấp hành Đoàn cơ sở đánh giá, xếp loại chất lượng chi đoàn trực thuộc và báo cáo kết quả đánh giá lên Đoàn cấp trên.

– Ban Chấp hành Đoàn cơ sở đánh giá và ra quyết định công nhận kết quả xếp loại chất lượng chi đoàn trực thuộc; tự đánh giá, biểu quyết xếp loại chất lượng Đoàn cơ sở và báo cáo kết quả đánh giá lên Đoàn cấp trên.

– Hồ sơ báo cáo Đoàn cấp trên gồm: Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; biên bản họp Ban Chấp hành và tổng hợp kết quả xếp loại chất lượng đoàn viên, chi đoàn trực thuộc; công văn đề nghị công nhận kết quả xếp loại Đoàn cơ sở, có xác nhận của cấp uỷ (nếu có tổ chức Đảng cùng cấp).

Bước 4: Ban Thường vụ Đoàn cấp huyện và tương đương đánh giá và ra quyết định công nhận kết quả xếp loại chất lượng Đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở; báo cáo tổng hợp kết quả lên Ban Thường vụ tỉnh Đoàn.

6. Bảng điểm đánh giá phân loại đoàn viên công đoàn

Bảng điểm đánh giá phân loại đoàn viên công đoàn đã được LuatTreEm cập nhật và đăng tải. Bạn đọc chỉ cần click vào link bài viết và tải file về để sử dụng.

Trong đó tiêu chuẩn phân loại đoàn viên dựa vào thang điểm cụ thể như sau:

– Đoàn viên xuất sắc: 96- 100 điểm

– Đoàn viên khá: 86- 95 điểm

– Đoàn viên trung bình: 75- 85 điểm

– Đoàn viên yếu: dưới 75 điểm.

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết khác trong mục Hành chính của phần Hỏi đáp pháp luật.

  • Tổng hợp các mức phạt trong lĩnh vực công đoàn
  • Mức đóng kinh phí công đoàn mới nhất 2020

Đăng bởi: Blog LuatTreEm

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button