Chi tiết tin

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em

2019-11-07 11:14:40

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

***

Số: 130 - KH/TWĐTN-CTTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 
   
 

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em

giai đoạn 2018 - 2022

-----------

 

Điều 77, Luật Trẻ em 2016 quy định “Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em”. Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao trong Luật, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng trẻ em giai đoạn 2018 - 2022, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức của các cấp bộ Đoàn, Hội đồng Đội các cấp, đội ngũ cán bộ Đoàn, cán bộ phụ trách thiếu nhi về vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

2. Hoàn thiện tổ chức bộ máy, cơ chế làm việc, phân công nhiệm vụ, xác định các giải pháp cụ thể của Đoàn, Hội, Đội các cấp thực hiện Luật trẻ em, của Trung ương Đoàn để thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng trẻ em, giám sát việc thực hiện quyền trẻ em trên cơ sở ý kiến, nguyện vọng của trẻ em, để Đoàn, Đội thật sự trở thành cầu nối đưa tâm tư, tình cảm của các em tới các cấp, các ngành chức năng; trở thành nơi trẻ em tìm đến khi cần sự hỗ trợ, bảo vệ; là kênh thông tin phản ánh hiệu quả chính sách của nhà nước đối với trẻ em.

3. Phát hiện, đề xuất các cơ quan chức năng bổ sung hoàn thiện các chính sách pháp luật phù hợp với tình hình mới, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.

4. Việc triển khai thực hiện Kế hoạch phải đảm bảo đồng bộ từ trung ương tới cơ sở; bám sát các quy định của Luật Trẻ em 2016; phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em

1.1. Cấp Trung ương

- Xây dựng các sản phẩm truyền thông trực quan (infographic, motion graphic, video clip) về nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng trẻ em của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các nội dung quy định có liên quan trong các văn bản pháp quy.

- Xây dựng chuyên mục tuyên truyền về Luật trẻ em trên website của Đoàn, Đội. Thành lập và duy trì hoạt động 01 fanpage trên mạng xã hội để phản ánh tình hình trẻ em và lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của trẻ em trên mạng xã hội.

- Các cơ quan báo chí của Trung ương Đoàn thiết lập chuyên trang, triển khai các tuyến bài viết phản ánh về Luật trẻ em; hoạt động đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em; các mô hình hay, cách làm hiệu quả của các cấp bộ Đoàn trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục, phát huy quyền tham gia của trẻ em; phản ánh ý kiến của trẻ em.

1.2. Cấp tỉnh và cơ sở

- Tuyên truyền tại các địa phương, đơn vị thông qua các công cụ trực quan, các thông điệp truyền thông, các chương trình truyền hình, các trò chơi trực tuyến.

- Tổ chức tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ, hoạt động đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em trong sinh hoạt của chi đoàn, chi đội, liên đội; trong các hội nghị, diễn đàn, các hội thảo; thi tìm hiểu về Luật Trẻ em cho đội ngũ cán bộ Đoàn, cán bộ phụ trách thiếu nhi, chỉ huy Đội. Tuyên truyền cho trẻ em về các nội dung cơ bản của Luật, đặc biệt là quyền và bổn phận của trẻ em và nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.

2. Thành lập bộ phận thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em

2.1. Cấp Trung ương

Ban Bí thư Trung ương Đoàn thành lập Tổ giúp việc thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em và tiếp nhận thông tin về trẻ em, nguyện vọng của trẻ em. Phân công đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương chỉ đạo hoạt động của Tổ giúp việc. Tổ giúp việc gồm đại diện lãnh đạo Ban Công tác Thiếu nhi, Ban Tuyên giáo, Ban Kiểm tra, Báo Tiền phong, Báo Thanh niên; Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong, Báo Nhi đồng; chuyên viên Ban Công tác Thiếu nhi, Ban Tuyên giáo.

Bộ phận giúp việc có nhiệm vụ tham mưu giúp Trung ương Đoàn thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Khoản 2, Điều 77, Luật Trẻ em. Nắm bắt tình hình trẻ em, xử lý các sự việc phát sinh liên quan đến trẻ em, lên án các hành vi xâm hại trẻ em. Nhiệm vụ cụ thể của bộ phận giúp việc do Tổ trưởng phân công.

2.2. Cấp tỉnh và cơ sở

- Các tỉnh, thành đoàn trực thuộc Trung ương phân công Ban Thanh Thiếu nhi trường học (hoặc Ban phụ trách công tác thiếu nhi); các quận, huyện, thị, thành đoàn trực thuộc tỉnh phân công ít nhất 01 cán bộ chịu trách nhiệm chính thực hiện nhiệm vụ nắm bắt tình hình trẻ em, tham mưu triển khai thực hiện Luật Trẻ em năm 2016 và các văn bản pháp quy về trẻ em.

- Bí thư hoặc Phó Bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn, giáo viên làm tổng phụ trách Đội thực hiện nhiệm vụ nắm bắt tình hình trẻ em, tham gia thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và tiếp nhận, phối hợp với các ngành liên quan tham gia xử lý các vụ việc liên quan đến trẻ em tại địa phương và Liên đội.

3. Củng cố, nâng cao năng lực công tác của cán bộ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em

3.1. Cấp Trung ương

- Cung cấp tài liệu, thông tin cần thiết cho đội ngũ cán bộ Đoàn, cán bộ phụ trách thiếu nhi ở cơ sở về các văn bản pháp quy, các chủ trương mới liên quan đến trẻ em; thông tin, kiến thức về kỹ năng, nghiệp vụ công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

- Đưa nội dung về Luật Trẻ em, kiến thức, kỹ năng bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em vào chương trình bồi dưỡng tập huấn, huấn luyện kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ định kỳ cho cán bộ Đoàn, cán bộ phụ trách thiếu nhi.

- Định kỳ hằng năm tổ chức tập huấn chuyên sâu về kỹ năng làm việc với trẻ em, kỹ năng định hướng, tổng hợp ý kiến trẻ em cho thành viên Ban Tham vấn Hội đồng trẻ em các tỉnh, thành phố đã triển khai mô hình.

- Thành lập Câu lạc bộ tư vấn, trợ giúp trẻ em của Đoàn, bao gồm các chuyên gia luật pháp, chuyên gia về trẻ em, các luật sư, bác sĩ, nhà tâm lý… trong cả nước có chuyên môn về công tác trẻ em. Câu lạc bộ có nhiệm vụ tư vấn, trợ giúp các em, người bảo hộ của trẻ em về các thủ tục pháp lý; hỗ trợ tâm sinh lý, tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em… khi được yêu cầu giúp đỡ.

3.2. Cấp tỉnh và cơ sở

- Các cấp bộ Đoàn định kỳ hằng năm tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, thường xuyên có phương thức cập nhật thông tin, trang bị kỹ năng cán bộ Đoàn, cán bộ phụ trách thiếu nhi về công tác Đội, công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

- Thành lập các Câu lạc bộ tư vấn, trợ giúp trẻ em của Đoàn.

- Lồng ghép nội dung liên quan đến thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong các Liên hoan, hội thi cho đội ngũ cán bộ Đoàn, cán bộ phụ trách thiếu nhi các cấp.

4. Tăng cường nắm bắt, tiếp nhận thông tin về tình hình trẻ em, tham gia bảo vệ trẻ em

4.1. Cấp Trung ương

- Xây dựng hướng dẫn quy trình tiếp nhận thông tin phản ánh về tình hình trẻ em và tham gia giải quyết các vụ việc liên quan đến trẻ em của tổ chức Đoàn.

- Tổng hợp thông tin về tình hình trẻ em, các vụ việc liên quan đến trẻ em của các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc trong báo cáo kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hằng tháng, báo cáo tình hình thanh thiếu nhi hằng quý.

- Các cơ quan báo chí của Đoàn định kỳ hằng quý tổng hợp tình hình trẻ em qua kênh thông tin của Báo; giao nhiệm vụ cho Ban bạn đọc tiếp nhận, tổng hợp và chuyển thông tin liên quan đến tình hình trẻ em báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đoàn qua Ban Công tác Thiếu nhi - Thường trực Hội đồng Đội Trung ương ngay khi nhận được thông tin phản ánh về sự việc.

- Kịp thời thể hiện quan điểm, lên tiếng và có giải pháp định hướng hỗ trợ, can thiệp để bảo vệ trẻ em khi có vụ việc phát sinh.

4.2. Cấp tỉnh và cơ sở

- Mỗi cán bộ Đoàn, Hội, Đội, giáo viên làm tổng phụ trách Đội có trách nhiệm nắm bắt tình hình trẻ em, kịp thời thông tin đến bộ phận thường trực nắm bắt tình hình trẻ em, Đoàn cấp trên và Trung ương Đoàn khi có vụ việc liên quan đến trẻ em xảy ra trên địa bàn.

- Phối hợp với thành viên Câu lạc bộ tư vấn, trợ giúp pháp lý cho trẻ em của Trung ương Đoàn hoặc cử thành viên câu lạc bộ tại địa phương triển khai các giải pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em; cử cán bộ Đoàn thăm hỏi, hỗ trợ trẻ em, gia đình trẻ em là nạn nhân của xâm hại, tai nạn, thương tích.

- Có văn bản và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để kịp thời bảo vệ trẻ em, giải quyết các vụ việc liên quan đến trẻ em trên địa bàn.

5. Tổ chức lấy ý kiến, kiến nghị của trẻ em; tổng hợp, chuyển ý kiến, kiến nghị của trẻ em tới các cơ quan có liên quan và theo dõi, đôn đốc việc trả lời ý kiến, kiến nghị của trẻ em

5.1. Cấp Trung ương

5.1.1. Tập huấn, nâng cao năng lực và thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em

- Định kỳ hằng năm tổ chức tập huấn cho nhóm trẻ em nòng cốt tham gia Hội đồng trẻ em cấp tỉnh và một số mô hình của Đoàn xây dựng nhằm thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em; tập huấn cho nhóm đại diện trẻ em tham gia các hoạt động tiếp xúc, đối thoại với lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đại biểu Quốc hội.

- Nội dung tập huấn tập trung vào phạm vi, nội dung, cách thức thực hiện quyền tham gia của trẻ em đối với các vấn đề về trẻ em và các kỹ năng cần thiết để trẻ em thực hiện quyền tham gia, như kỹ năng thu thập, tổng hợp thông tin; kỹ năng thuyết trình, trình bày ý kiến với lãnh đạo các cấp; kỹ năng làm việc nhóm...

5.1.2. Tổ chức lấy ý kiến, kiến nghị của trẻ em

- Định kỳ tổ chức hoạt động lấy ý kiến, kiến nghị của trẻ em vào các văn bản quy phạm pháp luật, các kế hoạch, chương trình công tác có liên quan đến trẻ em hằng năm hoặc khi được cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản đề nghị. Việc tổ chức lấy ý kiến thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Triển khai các chuyên mục, chuyên trang để trẻ em, cộng đồng phản ánh những ý kiến, nguyện vọng của trẻ em, những vấn đề liên quan đến trẻ em trên các báo của Đoàn, website Trung ương Đoàn, website Hội đồng Đội Trung ương, mạng xã hội.

- Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở triển khai mô hình “Hội đồng trẻ em”. Trong năm 2018 sơ kết 01 năm thí điểm mô hình. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện nội dung, phương thức triển khai và ban hành bộ tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, cẩm nang triển khai mô hình “Hội đồng trẻ em”. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương triển khai mô hình “Hội đồng trẻ em” cấp tỉnh; nghiên cứu chỉ đạo thí điểm triển khai mô hình “Hội đồng trẻ em” cấp huyện. Tổng kết việc thí điểm mô hình “Hội đồng trẻ em” vào năm 2020.

- Phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Diễn đàn trẻ em. Phối hợp với các ngành có liên quan triển khai các mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em theo Quyết định số 1235/QĐ-TTg ngày 03/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp với UNICEF triển khai chương trình U-Report “Diễn đàn tiếng nói trẻ em Việt Nam” lấy ý kiến của trẻ em trên mạng internet.

5.1.3. Tổng hợp, chuyển ý kiến, kiến nghị của trẻ em tới các cơ quan có liên quan và theo dõi, đôn đốc việc trả lời ý kiến, kiến nghị của trẻ em

- Định kỳ 1 năm 02 lần trước kỳ họp Quốc hội xây dựng Báo cáo tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của trẻ em gửi Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, các ban, bộ, ngành, đoàn thể có liên quan.

- Theo dõi, đôn đốc việc trả lời ý kiến trẻ em của các ban, bộ, ngành, đoàn thể có liên quan. Định kỳ hằng năm và sau khi tổ chức hoạt động lấy ý kiến, kiến nghị của trẻ em, Trung ương Đoàn xây dựng Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị trẻ em, gửi về địa phương để thông báo cho trẻ em.

5.2. Cấp tỉnh và cơ sở

- Lựa chọn các trẻ em tiêu biểu, đảm bảo tính đại diện tham gia nhóm trẻ em nòng cốt. Tập huấn, hướng dẫn và tổ chức cho nhóm trẻ em nòng cốt tham gia vào các hoạt động lấy ý kiến trẻ em, mô hình phát huy quyền tham gia của trẻ em tại địa phương.

- Tham mưu để lãnh đạo địa phương gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe ý kiến của đại diện trẻ em mỗi năm ít nhất 01 lần.

- Các tỉnh, thành đoàn đã triển khai mô hình Hội đồng trẻ em tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng theo hướng dẫn của Hội đồng Đội Trung ương. Các tỉnh, thành đoàn chưa triển khai mô hình Hội đồng trẻ nghiên cứu thí điểm kỳ họp Hội đồng trẻ em; các đơn vị có điều kiện phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, xây dựng Đề án, tham mưu cho lãnh đạo tỉnh, thành phố phê duyệt Đề án. Phấn đấu đến năm 2021, tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước triển khai mô hình Hội đồng trẻ em.

- Các tỉnh, thành đoàn phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội định kỳ tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh; phối hợp với các ngành có liên quan triển khai các mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em.

- Tổ chức lấy ý kiến tham gia của trẻ em đối với các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, địa phương, đơn vị; các chương trình, kế hoạch công tác lớn của Đoàn, Đội các cấp có liên quan đến trẻ em thông qua một trong số các hình thức: tổ chức Hội nghị xin ý kiến trẻ em; sinh hoạt Đội; gặp gỡ, đối thoại với trẻ em; phát phiếu khảo sát ý kiến trẻ em; lấy ý kiến qua mạng internet, mạng xã hội. Chuyển ý kiến của trẻ em tới các cơ quan có liên quan và theo dõi việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của trẻ em. Định kỳ hằng quý, các cấp bộ Đoàn tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của trẻ em với Đoàn cấp trên; báo cáo đột xuất khi có vấn đề phát sinh trên địa bàn.

- Xây dựng các câu lạc bộ, đội, nhóm sinh hoạt của trẻ em trong nhà trường để phát huy quyền tham gia của các em. Triển khai và nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình “Hộp thư xanh”, hộp thư “Điều em muốn nói”… tại các Liên đội. Cán bộ phụ trách thiếu nhi hướng dẫn để các em thể hiện tiếng nói của mình. Tổ chức kết nạp và tạo điều kiện để trẻ em được tham gia các hoạt động Đội trong nhà trường. Giáo viên làm tổng phụ trách Đội tổng hợp ý kiến trẻ em và báo cáo Đoàn cấp trên, Ban Giám hiệu nhà trường để giải quyết ý kiến, kiến nghị của trẻ em.

- Đưa các phản ánh, kiến nghị của trẻ em; việc thực hiện quyền trẻ em; đánh giá kết quả thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về “Nâng cao vai trò của Đoàn trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2018 - 2022” vào nội dung làm việc định kỳ của Hội đồng Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Đoàn các cấp.

6. Giám sát việc thực hiện quyền trẻ em trên cơ sở ý kiến, nguyện vọng của trẻ em

6.1. Cấp Trung ương

- Định kỳ hằng năm tổ chức các đoàn giám sát xã hội liên ngành về việc thực hiện Luật trẻ em, quyền, bổn phận của trẻ em và các vấn đề về trẻ em. Nội dung giám sát được lựa chọn trên cơ sở tổng hợp tình hình trẻ em, ý kiến, nguyện vọng của trẻ em.

- Theo dõi, giám sát việc phản hồi các ý kiến, nguyện vọng trẻ em của các bộ, ngành có liên quan.

- Các cơ quan báo chí thuộc Trung ương Đoàn theo dõi, phản ánh việc triển khai thực hiện Luật trẻ em, đảm bảo quyền và bổn phận của trẻ em. 

6.2. Cấp tỉnh và cơ sở: Đưa nội dung giám sát, phản biện xã hội về các vấn đề liên quan đến trẻ em trong nội dung làm việc định kỳ của Hội đồng Đội, Ban Chấp hành Đoàn các cấp; lồng ghép trong quá trình đi thực tế, kiểm tra, giám sát công tác Đội và phong trào thiếu nhi hằng năm tại các địa phương, đơn vị. Báo cáo kết quả giám sát về Trung ương Đoàn.

7. Phối hợp với các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương; các cơ quan, tổ chức để thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em

- Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức các hoạt động tập huấn, nâng cao nhận thức, năng lực công tác của lực lượng cán bộ Đoàn, cán bộ phụ trách thiếu nhi tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; chỉ đạo để tổ chức Đoàn tham gia giải quyết các vụ việc liên quan đến trẻ em tại địa phương, đơn vị; tổ chức các hoạt động, mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em.

- Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên, cán bộ Đoàn, Đội trong trường học về việc xây dựng và áp dụng phương pháp giáo dục gắn liền với sự tham gia của trẻ em; tích hợp, lồng ghép các nội dung có sự tham gia của trẻ em vào các môn học chính khóa, hoạt động ngoại khóa phù hợp với cấp học, trình độ đào tạo và năng lực, sự phát triển của trẻ em.

- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, đề xuất chính sách thúc đẩy các hoạt động tham gia của trẻ em trong gia đình.

- Phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội giám sát việc thực hiện quyền trẻ em trên cơ sở ý kiến, nguyện vọng của trẻ em; phối hợp với các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tổ chức các hoạt động tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ đoàn, cán bộ phụ trách thiếu nhi và trẻ em; triển khai các mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em.

VI. KINH PHÍ

1. Cấp Trung ương: Kinh phí thực hiện Kế hoạch được đảm bảo từ nguồn ngân sách nhà nước cấp hằng năm cho Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; kinh phí hỗ trợ của một số bộ, ngành, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ trong từng hoạt động cụ thể và vận động nguồn xã hội hóa. Kinh phí tổ chức các hoạt động lấy ý kiến trẻ em vào các văn bản quy phạm pháp luật về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em do cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản đảm bảo theo quy định hiện hành.

2. Cấp tỉnh và cơ sở: Các cấp bộ Đoàn báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương cấp cho tổ chức Đoàn; kinh phí từ các hoạt động phối hợp với một số sở, ngành, cơ quan, tổ chức và vận động nguồn lực xã hội hóa để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn - Thường trực Hội đồng Đội Trung ương: Là cơ quan thường trực thực hiện Kế hoạch, phối hợp tham mưu thành lập, xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ các thành viên của Tổ giúp việc. Định kỳ hằng năm xây dựng chương trình công tác để cụ thể hóa các nội dung trong Kế hoạch. Đầu mối phối hợp với các đơn vị, bộ phận có liên quan của các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ để triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch. Định kỳ tham mưu báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em với các cơ quan chức năng. Tham mưu tiến hành sơ kết việc thực hiện Kế hoạch vào năm 2022.

- Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn: Tham mưu thực hiện công tác tuyên truyền; cung cấp thông tin, tài liệu; định hướng các cơ quan báo chí của Đoàn thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch. Chủ trì, tổng hợp ý kiến trẻ em trong báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trẻ gửi Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổng hợp trước kỳ họp Quốc hội.

- Ban Tổ chức Trung ương Đoàn: Phối hợp với Ban Công tác Thiếu nhi tham mưu thành lập bộ phận thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em cấp Trung ương, cấp tỉnh và cơ sở. Đưa nội dung về Luật Trẻ em và nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em trong các lớp bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức cho cán bộ Đoàncác cấp theo Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn.

- Văn phòng Trung ương Đoàn: Phối hợp tổng hợp thông tin về tình hình trẻ em trong báo cáo kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi định kỳ hằng tháng, hằng quý, 6 tháng, 9 tháng và báo cáo năm. Tham mưu bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em trong phân bổ ngân sách nhà nước của Trung ương Đoàn hằng năm.

- Các ban, đơn vị khối phong trào: Tham mưu hướng dẫn, đôn đốc, nắm bắt kết quả triển khai Kế hoạch của các tỉnh, thành phố trong cụm được phân công phụ trách.

- Các cơ quan báo chí, xuất bản của Đoàn: Xây dựng các tuyến bài, chuyên mục tuyên truyền về nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em; tổng hợp, phản ánh ý kiến, nguyện vọng của trẻ em, kết quả tiếp nhận, giải quyết ý kiến, nguyện vọng trẻ em của các bộ, ngành, địa phương; tổng hợp ý kiến trẻ em và các vụ việc liên quan đến trẻ em được phản ánh đến báo gửi về Trung ương Đoàn qua Ban Công tác Thiếu nhi.

- Các trung tâm sự nghiệp thuộc Trung ương Đoàn lồng ghép nội dung về Luật trẻ em trong các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách thiếu nhi các cấp.

2. Các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc

- Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Chủ động xây dựng tài liệu và phương án tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi và cộng đồng về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.

- Triển khai các nội dung được phân công trong Kế hoạch, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về Trung ương Đoàn qua Ban Công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn trước ngày 01/12 hằng năm.

 

TM. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

Nơi nhận:

- Ban Bí thư TW Đảng;

- Đ/c Trần Quốc Vượng, UV BCT, TT BBT;

- Đ/c Trương Thị Mai, UV BCT,

 

Để báo cáo

  BT TW Đảng, Trưởng Ban DV TW

- Đ/c Võ Văn Thưởng, UV BCT,

  BT TW Đảng, Trưởng Ban TG TW;

- Đ/c Vũ Đức Đam, UV TW Đảng,

  Phó Thủ tướng CP, Chủ tịch UBQG về TE;

- Đ/c Phan Thanh Bình, UV TW Đảng,

  Chủ nhiệm UB VH, GD, TNTNNĐ của QH;

- Đ/c Đào Ngọc Dung, UV TW Đảng,

  Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH;

- Văn phòng TW, Ban DVTW, Ban TGTW;

- Ủy ban VH, GD, TNTNNĐ của QH;

- Ủy ban các vấn đề XH của QH;

- VP CP, Bộ LĐ-TB&XH, Bộ GD&ĐT,

   Bộ VH-TT&DL, Bộ Y tế, Bộ TT&TT;

- Cục TE, Bộ LĐ-TB&XH;

- Vụ GDTC, Vụ GDCT&CTHSSV, Bộ GD&ĐT;

- Các đ/c UV BCH, UV UBKT TW Đoàn;

- Các đ/c Ủy viên Hội đồng Đội TW khóa VIII;

- Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc;

- Các ban, đơn vị thuộc TW Đoàn;

- Lưu VP.

BÍ THƯ THỨ NHẤT

 

 

(Đã ký)

 

 

Lê Quốc Phong