Chi tiết tin

Thông báo lùi thời gian tổ chức cuộc thi Tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến

2019-11-10 12:19:35

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

***

Số: 3716 - CV/TWĐTN-CTTN

“V/v thay đổi thời gian tổ chức vòng loại

cuộc thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến”

 

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 
   
 

Hà Nội, ngày  06  tháng 11 năm 2019

Kính gửi: Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn,

Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố

 

          Ngày 01/10/2019, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành Kế hoạch số 233- KH/TWĐTN-CTTN tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến, năm 2019 với tên gọi “Luật của chúng em” trong đội viên, thiếu niên, nhi đồng cả nước. Cuộc thi được tổ chức với 03 vòng thi gồm: Vòng loại, vòng bán kết và vòng chung kết toàn quốc, trong đó thời gian tổ chức vòng loại với 06 chủ đề dự kiến diễn ra từ ngày 28/10/2019 đến ngày 29/3/2020.

Tuy nhiên, do một số điều kiện về kỹ thuật, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Tổ chức cuộc thi điều chỉnh thời gian tổ chức vòng loại của cuộc thi, cụ thể như sau:  

- Chủ đề 1: Chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em

Thời gian thi: Từ 9h00 ngày 11/11/2019 đến 22h00 ngày 24/11/2019.

- Chủ đề 2: Quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em

Thời gian thi: Từ 9h00 ngày 25/11/2019 đến 22h00 ngày 08/12/2019.

- Chủ đề 3: Những quy định chung, quyền và bổn phận của trẻ em.

Thời gian thi: Từ 9h00 ngày 30/12/2019 đến 22h00 ngày 12/01/2020.

- Chủ đề 4: Phòng, chống xâm hại trẻ em

Thời gian thi: Từ 9h00 ngày 04/02/2020 đến 22h00 ngày 16/02/2020.

- Chủ đề 5: Phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em

Thời gian thi: Từ 9h00 ngày 17/02/2020 đến 22h00 ngày 01/3/2020.

- Chủ đề 6: Kỹ năng thực hành xã hội

Thời gian thi: Từ 9h00 ngày 02/3/2020 đến 22h00 ngày 13/3/2020.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn, Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố thông báo tới cơ sở, đội viên, thiếu nhi biết; đồng thời cụ thể hóa và tăng cường tuyên truyền để đội viên, thiếu nhi tham gia cuộc thi. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ đồng chí Hoàng Thị Hồng Mai, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Đội Trung ương, ĐT: 0985695668.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đ/c Nguyễn Ngọc Lương, BT TW Đoàn,

  Chủ tịch HĐĐTW (để báo cáo);

- Ban CTTN;

- Lưu VP.

TL. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Bình Minh